Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky portálu mojoffice.online spoločnosti Campus City s. r. o.

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami nájomnej zmluvy uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, kedy na jednej strane je spoločnosť Campus City s. r. o., IČO: 51 786 133, so sídlom Staré grunty 18, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, , DIČ: 2120784644, IČ DPH: SK2120784644 podľa §4 ako prenajímateľ (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „Campus City“) a na strane druhej je nájomca, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „nájomca“),uzavretej prostredníctvominternetového portálumojoffice.online(ďalej len „portál“aleboe-shop“).

Nájomcom môže byť je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Právne vzťahy prenajímateľa so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia v prípade nájomcu spotrebiteľa príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie najmä:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej

  republiky,

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných

  predpisov,

 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa

  osobitného predpisu.

  Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo činnosti zapísanej v príslušnom registri. Ak uvedie nájomca v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

  Právne vzťahy prenajímateľa s nájomcom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi prenajímateľom a nájomcom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

  Nájomca podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú

súčasť tvoria ustanovenia o reklamáciách a podmienky nájmu a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Nájomca si je vedomý, že mu nájmom produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke prenajímateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, f iremných log či patentov prenajímateľa alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane nájomca ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu, ktorú nájomca uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení do používateľského profilu nájomcu, nájomca s týmto súhlasí. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@mojoffice.online.

II. Nájomná zmluva

1. Uzavretie nájomnej zmluvy

Návrhom na uzavretie nájomnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru prenajímateľom na stránky e-shopu, nájomná zmluva vzniká odoslaním objednávky nájomcom. V prípade elektronickej objednávky s okamžitou platbou online sa za prijatie návrhu považuje zadanie online platby. Prijatie objednávky prenajímateľ bezodkladne potvrdí nájomcovi informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile nájomca taktiež nájde odkaz na aktuálne znenie VOP prenajímateľa. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

Za prípadné chyby pri prenesení dát prenajímateľ nenesie zodpovednosť.

Uzavretá zmluva je prenajímateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Nájomca má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Všetky náklady nájomcu na uzavretie nájomnej zmluvy znáša nájomca. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré nájomca používa.

Ak sú nájomcom – spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vy slovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z. „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“) .

Prenajímateľ nie je povinný návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme prijať a nie je povinný o tejto skutočnostinájomcu vyrozumieť.

2. Predmet nájomnej zmluvy

a)  Pod nájmom sa podľa týchto VOP rozumie povinnosť prenajímateľa prenechať nájomcovi predmet nájmu na dočasné užívanie na určitý čas a povinnosť nájomcu zaplatiť prenajímateľovi nájomné. Presná špecifikácia predmetu nájmu bude uvedená v objednávke alebo v preberacom protokole.

b)  Prenajímateľ nájomcovi odovzdá predmet nájmu na dočasné užívanie a doklady potrebné na riadne užívanie predmetu nájmu.

c)  Prenajímateľ splní povinnosť odovzdať predmet nájmu nájomcovi, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

d)  Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

e)  Prenajímateľ si vyhradzuje právo odovzdať predmet nájmu nájomcovi až po úhrade nájomného predom na účet prenajímateľa.

f)  Nájomca podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

g)  Za začiatok nájmu je považovaný najneskôr deň prevzatia predmetu nájmu nájomcom od prenajímateľa, inak deň uvedený v objednávke ako deň začiatku nájmu.

h)  Nájomca je povinný užívať predmet nájmu len na účel, na ktorý je predmet nájmu určený, inak na účel dohodnutý v zmluve, resp. potvrdenej objednávke.

i)  Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu s náležitou odbornou starostlivosťou, najmä je povinný dbať na to, aby jeho používanie bolo vždy v súlade s návodom na obsluhu. Všetky práce súvisiace s údržbou a opravou predmetu nájmu môžu byť vykonané len servisnými technikmi prenajímateľa alebo treťou osobou, písomne určenou prenajímateľom.

j)  Nájomca je povinný bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi všetky vady, ktoré vznikli na predmete nájmu a potrebu opráv predmetu nájmu. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu inak prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili. Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní prenajatej veci v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie veci.

k)  Aknájomcavynaložilnavecnákladyprioprave,naktorújepovinnýprenajímateľ,mánárok na náhradu týchto nákladov, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba. Inak môže nájomca požadovať len to, o čo sa prenajímateľ obohatil.

l)  Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Ak to určuje zmluva alebo potvrdenie objednávky je povinný dať predmet nájmu poistiť. Nájomca je povinný starať sa o predmet nájmu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zničeniu alebo odcudzeniu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca prenajímateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

m)  Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov,

môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota

veci.

n)  Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu

uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí

na veci prenajímateľovi značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

o)  Nájomca nie je oprávnený dať predmetu nájmu do podnájmu tretej osobe, ibaže zmluva alebo potvrdená objednávka neurčuje inak. Nájomca je povinný umožniť užívať predmet nájmu len osobám, ktoré sú s ním v pracovnoprávnom pomere a ktoré boli riadne

zaškolené na obsluhu predmetu nájmu prenajímateľom, ak sa také školenie podľa povahy predmetu nájmu vyžaduje. V prípade porušenia tejto povinnosti má prenajímateľ právo odstúpiť od zmluvy.

p)  Po celú dobu trvania nájmu je prenajímateľ’ oprávnený kontrolovať technický stav zariadenia a nájomca je povinný poskytnúť mu súčinnosť a umožniť mu vykonanie tejto kontroly.

q)  V prípade, ak si tretia osoba uplatňuje právo k predmetu nájmu, alebo došlo k zadržaniu predmetu nájmu treťou osobou je nájomca povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať prenajímateľa. Nájomca je povinný zabrániť vzniku škôd a práv tretích osôb k predmetu nájmu. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla v dôsledku uplatnenia práv tretích osôb k predmetu nájmu na základe zavinenia nájomcu.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov nájomcu zo strany prenajímateľa sa použijú podmienky Ochrany osobných údajov uverejnené na stránke portálu.

IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internet môžete vykonať vždy, keď sa prihlásite do nášho portálu.

Z času na čas môže mať portál výpadok alebo odstávku. V prípade výpadku portálu, odstávky alebo zásahu vyššej moci však prenajímateľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

V. Cena nájomného a depozit

a)  Všetky ceny sú zmluvné. Na on-line portáli sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí nájomca za prenájom tovaru uhradiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu (ak sa uplatňuje) a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby nájomcu.

b)  Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné dohodnuté v potvrdenej objednávke, inak nájomné určené cenníkom prenajímateľa apokiaľ sa nájomné za

zariadenie, ktoré je predmetom nájmu nenachádza v cenníku prenajímateľa, tak nájomné vo výške, ktorá je obvyklá v čase a mieste trvania nájomného vzťahu.

c) V nájomnom sú zahrnuté nasledovné služby spojené s nájmom:
doprava v rámci Bratislavy, servis tovaru a výmena súčiastok a prípadne služby uvedené v zmluve, resp. potvrdenej objednávke.

d)  Nájomné sa uhrádza mesačne vopred. Prvé nájomné sa uhrádza pri objednávke s okamžitou platbou online. Platba nájomného je nastavená s pravidelnou automatickou platbou cez systém Stripe. Nájomca súhlasí s automatickým uhrádzaním ceny nájomného z jeho platobnej karty bez potreby osobitnej autorizácie každej opakovanej platby držiteľom platobnej karty.

e)  Trvanie pravidelných automatických platieb je dohodnuté na dobu neurčitú až do zrušenia najbližšej plánovanej platby. Zrušiť plánovanú platbu a tým aj zrušiť nájom od začiatku nasledujúceho obdobia môže nájomca kedykoľvek pred jej zrealizovaním, a to v zákazníckom rozhraní dostupnom po prihlásení sa na www.mojoffice.online. Frekvencia automatických platieb z platobnej karty nájomcu je daná zvoleným nájomným obdobím a výška platby cenou zvoleného nájmu platnou v čase realizácie platby.

f)  Prenajímateľ písomne (t.j. listom alebo emailom) informuje nájomcu o zmene cenníkových cien, ktoré majú vplyv na výpočet ceny nájmu, najmenej 7 dní pred predĺžením nájomného, t.j. uzatvorením novej zmluvy o nájme. V prípade objednávky s automatickým obnovovaním nájomného a pravidelnými automatickými platbami cez systém Stripe sa prenajímateľ zaväzuje oznámiť predplatiteľovi zmenu ceny objednaného produktu minimálne 7 dní pred najbližšou plánovanou platbou, a to emailovou správou na adresu uvedenú v objednávke predplatného.

g)  Za deň zaplatenia nájomného sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje deň pripísania zaplatenej ceny v prospech účtu prenajímateľa.

h)  V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného je prenajímateľ oprávnený žiadať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného o viac ako 30 dní je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

i)  Nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci. Ak nájomca môže užívať prenajatú vec z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete iba obmedzene, má nájomca nárok na primeranú zľavu z nájomného. Prenajímateľ si však musí započítať náklady, ktoré ušetril, a cenu výhod, ktoré mal z toho, že nájomca užíval vec len obmedzene. Právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim.

j) Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať od nájomcu depozit (kauciu). Nájomca skladá depozit (kauciu) pri platbe prvého nájomného vo výške uvedenej pri predmete nájmu (ak je tam uvedená) pre pokrytie prípadných vzniknutých škôd zavinených nájomcom. Je vypočítaný prenajímateľom na základe hodnoty objednaného tovaru (až do jej výšky). Depozit je použitý ako záloha pre uskutočnené plnenie za predmetné obdobie a ako čiastočná protihodnota zapožičanie predmetu nájmu. Po vrátení predmetu nájmu sa vracia zvyšná časť depozitu odpočítaním od hodnoty nájomného, pokiaľ ju prevyšuje. V prípade škody je využitý na uhradenie do plnej výšky prípadných nákladov na opravu predmetu nájmu. Depozit sa vykonáva formou predautorizácie – operácie slúžiacej na blokovanie určitej sumy na platobnej karte. Táto operácia je vykonávaná autorizačným centrom kariet príslušnej banky. Po vrátení predmetu nájmu v poriadku je tento depozit uvoľnený. (Celá suma predaatorizácie ostáva na účte Nájomcu (resp. kreditnej spoločnosti), ak je predmet nájmu vrátený v poriadku táto suma je uvoľnená, ak nie slúži ako depozit počas doriešenia prípadnej udalosti).

VI. Objednávanie

a)  Nájomca si predmet nájmu prenajíma za cenu platnú v čase objednania. Nájomca spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky služby.

b)  Objednávaťjemožnéprostredníctvomon-lineshopualeboe-mailom.

c)  Nájomca berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom, a to hlavne v prípade, kedy si nájomca objedná službu za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému prenajímateľa. Prenajímateľ v takom prípade nájomcu informuje o takejto skutočnosti.

d)  Prenajímateľ si rovnako vyhradzuje právo prehlásiť nájomnú zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ nie je objednávka nájomcu úplná, určitá alebo zrozumiteľná, došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude nájomca informovaný.

e)  Nájomca berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže nájomná zmluva platne vzniknúť, a zároveň nájomca berie na vedomie, že je prenajímateľ je oprávnený požadovať mimo iného bezdôvodné obohatenie.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy nájomcom, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prenajímateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z. v platnom znení) má spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby,

pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy prenajímateľovi. Toto právo má nájomca aj v prípade, ak si predmet nájmu objednaný prostredníctvom portálu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta prenajímateľa. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od nájomnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy tvoria Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 týchto VOP.

Odstúpenie zasielajte na adresu:

Campus City s. r. o.
Staré grunty 18
Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04

alebo emailom na adresu:

info@mojoffice.online

Predmet nájmu by mal nájomca spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní nájomcom, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e- mailovú adresu alebo poštovú adresu uvedenú vyššie. Následne Vás bude kontaktovať prenajímateľ za účelom vyzdvihnutia tovaru.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže nájomca spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; za takýto tovar, sa považuje aj taký tovar, ktorý predávajúci u výrobcu/distribútora objednáva a/alebo výrobca zhotovuje v niektorej z niekoľkých ponúkaných variant prevedenia (napr. farebné prevedenie či povrchová úprava, morenie, poťahová látka apod.) až na základe prijatia objednávky nájomcu. Na detaile tovaru v internetovom obchode je tento tovar označený ako tovar “na objednávku”. Označenie tovaru “na objednávku” nájde nájomca tiež v rekapitulácii objednávky, ktorá mu bola zaslaná e- mailom po prijatí objednávky do systému predávajúceho,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak sa rozhodne nájomca pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od nájomnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovostialebo či bude čerpaná pre ďalšie poskytovanieslužieb alebo kontaktovať prenajímateľa za účelom vyzdvihnutia tovaru a poskytnúť mu tieto údaje.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru prenajímateľovi, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne nájomcovi spotrebiteľovi nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s nájmom, ktoré budú vrátené nájomcovi najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a doručenia predmetu nájmu prenajímateľovi alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť prenajímateľovi podľa toho, čo nastane skôr. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho poskytnutia služby alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od nájomnej zmluvy nájomcovi zaslaný.

Nájomca spotrebiteľ má povinnosť uhradiť prenajímateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia (služby) do dňa, kedy oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy prenajímateľovi.

Odstúpenie od zmluvy nájomcom, ktorý je podnikateľ

Nájomcovi podnikateľovi môže byť zo strany prenajímateľa umožnené od nájomnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. Ak to pri objednávke nie je výslovne uvedené nájomca podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy. Ak bude umožnené nájomcovi podnikateľovi odstúpiť

od nájomnej zmluvy v lehote štrnástich dní, potom berie nájomca na vedomie, že vrátená cena nájmu môže byť ponížená škodu vrátanej ušlého zisku spôsobeného prenajímateľovi.

Pri vystavení dobropisu môže byť po nájomcovi (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany práv prenajímateľa. Predložením OP nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 18/2018 Z. z., O ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Z dôvodu ochrany práv prenajímateľa, ak je nájomcom právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo v prevádzke prenajímateľa, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca “ v profile nájomcu na portáli e-shopu.

Nájomca má okrem iného povinnosť uhradiť prenajímateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia (služby) do dňa, kedy oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy prenajímateľovi.

Odstúpenie od zmluvy prenajímateľom v prípade chyby ceny služby

Mimo prípadov stanovených zákonom je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene služby. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi nájomcom a prenajímateľom tak, že prenajímateľ nájomcovi stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ nájomca zaplatil aspoň časť nájmu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet, respektíve rovnakým spôsobom, aký použil nájomca pri svojej platbe, najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany prenajímateľa.

VIII. Platobné podmienky

Prenajímateľ momentálne akceptuje nasledujúce platobné podmienky: a. platba cez internetové rozhranie Stripe (platobnou kartou on-line).

Prenajímateľ si vyhradzuje právo ponúknuť nájomcovi len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje nájomcu nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Prenajímateľ neuchováva číslo platobnej karty použitej na úhradu nájmu. Online úhrady za nájom sa realizujú výlučne prostredníctvom bezpečných platobných rozhraní tretích strán – bankových platobných systémov a systémov špecializovaných poskytovateľov online platobných služieb.

IX. Dodacie podmienky

1. Spôsobydodania

Prenajímateľ bude kontaktovať nájomcu o spôsobe a termíne dodania po potvrdení jeho objednávky. Predmet nájmu je zvyčajne dodaný nájomcovi do 5 pracovných dní.

Prenajímateľ zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

– zasielanie kuriérom HOPIN v rámci Bratislavy.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému prenajímateľa, prenajímateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Preprava sa uskutočňuje po prvé dvere. Súčasťou prepravy nie je inštalácia alebo výnos do bytu/priestorov.

Doprava v rámci Bratislavy je zahrnutá v cene nájmu.

Upresnenie termínu doručenia prebehne najneskôr v deň doručenia, spravidla však deň vopred. Po potvrdení odoslaní objednávky budete informovaní o tom, ktorý dopravca bol pre doručenie vybraný. Odovzdáme mu Vaše kontaktné údaje a termín doručenia si s Vami už upresní v deň doručenia.

2. Ostatnépodmienky

a)  V prípade vyzdvihnutia predmetu nájmu, ktorý bol uhradený vopred prostredníctvom internetu, môže prenajímateľ alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP, vodičský preukaz alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je nájomcom právnická osoba, odovzdanie predmetu nájmu alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže prenajímateľ, alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar odovzdať.

b)  Pri odovzdaní zariadenia/predmetu nájmu bude nájomcovi odovzdaný obojstranne potvrdený preberací protokol.

c)  Nájomca je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice, poškodenie predmetu nájmu) podľa priloženého preberacieho protokolu. Nájomca je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky/predmetu nájmu, ktorá nie je v zhode s nájomnou zmluvou tým, že zásielka/predmet nájmu je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku/predmet nájmu nájomca od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

d)  Neúplnú alebo poškodenú zásielku/predmet nájmu je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@for.space, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou prenajímateľovi. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje nájomcu práva vec reklamovať, dávajú však prenajímateľovi možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s nájomnou zmluvou a platí domnienka, že predmet nájmu bol dodaný v prevádzkyschopnom stave a bez závad .

e)  V prípade, ak povaha predmetu nájmu vyžaduje aby boli splnené technické predpoklady na jeho správnu inštaláciu a prevádzku, je nájomca povinný tieto zabezpečiť a vykonať pred prevzatím predmetu nájmu do užívania na svoje náklady. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti má prenajímateľ právo odmietnuť prenechať nájomcovi zariadenie/predmet nájmu do užívania, s povinnosťou nájomcu zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady, kto ré mu tým vznikli.

f)  Pri vystavení dobropisu môže byť po nájomcovi (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany práv prenajímateľa. Predložením OP nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 18/2018 Z. z., O ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

g)  Prenajímateľ poskytuje dopravu len v rámci územia mesta Bratislava.

X. Doba nájmua skončenie nájmu

Dobanájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú jeden (1) mesiac s automatickou obnovou, ak nie je zrušená jedným so spôsobov uvedeným v časti Skončenie nájmu týchto VOP.

Skončenie nájmu

a) K skončeniu nájmu dôjde:
I. uplynutím doby nájmu, určenej v zmluve alebo potvrdenej objednávke II. výpoveďou,
III. zrušením obnovy nájmu,
III. dohodou zmluvných strán,
IV. odstúpením od zmluvy.

b) Výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu
bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná (vrátane emailu) a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Nájomca a prenajímateľ môžu vypovedať nájomné ku koncu príslušného fakturačného obdobia najneskôr 24 hodín pred uplynutím fakturačného obdobia. Predplatné zaniká posledným dňom príslušného fakturačného obdobia.

alebo aj

c) Nájom sa končí aj tak, že nájom na ďalšie fakturačné obdobie nebolo nájomcom zaplatené do začiatku nasledujúceho nájomného obdobia. Nájom s automatickým obnovovaním a pravidelnými automatickými platbami prostredníctvom platobnej karty je možné zrušiť po prihlásení do účtu nájomcu. Zrušenie je potrebné zadať najneskôr 24 hodín pred koncom aktuálneho nájomného obdobia, v opačnom prípade sa nájom zruší až ku koncu nasledujúceho nájomného obdobia.

d)  Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpiť od zmluvy môže zmluvná strana len z dôvodov uvedených v zákone, zmluve alebo týchto VOP. Odstúpením od zmluvy nájom končí dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

e)  Po skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal pri začatí nájmu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti zo strany nájomcu, môže prenajímateľ požadovať od nájomcu zaplatenie nákladov spojených s uvedením predmetu nájmu do pôvodného stavu a zmluvnú pokutu vo výške cenníkovej ceny (u výrobcu) predmetu nájmu, a ak sa tovar už nevyrába, tak vo výške za ktorú ju obstaral prenajímateľ, resp. osoba, ktorá je vlastníkom predmetu nájmu.

f)  Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu prenajatej veci v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k prenajatej veci prístup a prenajímateľ je oprávnený uplatniť si u nájomcu zmluvnú pokutu vo výške cenníkovej ceny (u výrobcu) predmetu nájmu, a ak sa tovar už nevyrába, tak vo výške za ktorú ju obstaral prenajímateľ, resp. osoba, ktorá je vlastníkom predmetu nájmu .

g)  Pri odovzdaní predmetu nájmu spíšu zmluvné strany preberací protokol o odovzdaní predmetu nájmu, v ktorom uvedú všetky skutočnosti rozhodné pre posúdenie nárokov zmluvných strán pri odovzdaní predmetu nájmu, najmä stav odovzdávaného predmetu nájmu. Prenajímateľ, resp. ním poverená osoba má právo predmet nájmu dôkladne skontrolovať a porovnať stav tovaru so záznamom na preberacom protokole a/alebo fotografiách dokumentujúcich stav tovaru pred jeho použitím nájomcom

h)  Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.

XI. Ustanovenia o reklamáciách

a)  Prenajímateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania.

b)  Ak prenajímateľ nedoručí nájomcovi predmet nájmu riadne a včas (t.j. nedoručí správny počet, nedoručí ich ho v lehote uvedenej v objednávke, doručí neúplný, poškodený alebo

vadný predmet nájmu a pod.), má predplatiteľ, resp. platca právo uplatniť písomnú reklamáciu u prenajímateľa.

c) Nájomca je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@mojoffice.online. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

d)  Reklamácia nájomcu sa považuje za opodstatnenú, ak reklamovaná vada bráni v riadnom užívaní predmetu nájmu, ktorá nebola spôsobená nájomcom.

e)  V prípade oprávnenej reklamácie prenajímateľ doručí nájomcovi v najbližšom možnom termíne náhradný predmet nájmu alebo zabezpečí servis predmetu nájmu. Ak nebude takéto možné, vráti prenajímateľ nájomcovi pomernú časť zaplatenej ceny za nájom, alebo mu posunie obdobie nájmu o obdobie zodpovedajúce pomernej časti ceny za nájom. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je prenajímateľ povinný nájomcu informovať.

f)  Reklamáciu je možné u vydavateľa uplatniť výlučne písomne, telefonicky, e-mailom, ktorých údaje sú zverejnené na webstránke.

g)  Prenajímateľ je povinný doručiť nájomcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

h)  Pokiaľ nájomca – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prenajímateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na prenajímateľa so žiadosťou o nápravu. Ak prenajímateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

i)  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

j)  Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi prenajímateľom a nájomcom je možné riešiť mimosúdnou cestou.

Prenajímateľ odporúča nájomcovi najskôr kontaktovať prenajímateľa pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou prenajímateľa je info@mojoffice.online.

Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch prenajímateľa a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia nájomcom.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 21.5.2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP

Prílohač.1

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
1 . Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Campus City s. r. o., Staré grunty 18, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, e- mail: info@mojoffice.online. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu za poskytnuté služby vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba Vám bude uhradená až po doručení predmetu nájmu späť na našu adresu, vyzdvihnutím tovaru alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Predmet nájmu vyzdvihneme alebo nám zašlite predmet nájmu späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 -dňovej lehoty.

Ak tovar nebude vyzdvihnutý našou spoločnosťou, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 25 EUR. Záleží však od dopravcu, ktorého si vyberiete a rozmeru nákladu.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty predmetu nájmu v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti predmetu nájmu.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

Scroll to Top