Pravidlá ochrany súkromia

a informácie pre dotknutú osobu v súvislosti so získavaním a spracúvaním osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov (ďalej len „Podmienky“)popisujú spôsob, akým spoločnosť Campus City s. r. o., IČO: 51 786 133, so sídlom Staré grunty 18, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129308/B, DIČ: 2120784644, I DPH: SK2120784644 podľa §4, ako prevádzkovateľ (ďalej len „Spoločnosť“, „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania jej služieb prostredníctvom internetového portálu (ďalej len„Služby“)na webovej stránke www.mojoffice.online (ďalej len „Portál“).

Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje fyzickej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (ďalej len „Dotknutá osoba“), nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa internetového obchodu:
Obchodné meno: Campus City s. r. o.
Sídlo: Staré grunty 18, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika Zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 129308/B
IČO: 51 786 133
DIČ: 2120784644
IČ DPH: SK2120784644
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu Prevádzkovateľa:
Zástupca Prevádzkovateľa nie je ustanovený.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba nie je ustanovená.

Kto zbiera Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je Prevádzkovateľ Portálu.

Ako môžete Prevádzkovateľa kontaktovať?

Akékoľvek požiadavky ohľadne ochrany osobných údajov adresujte: telefonicky na čísle +421 902 377 463

alebo
e-mailom na adrese gdpr@mojoffice.online alebo

písomne na adrese Campus City s. r. o., Staré grunty 18, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika

Všeobecne ustanovenia

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), ako aj ďalšími predpismi.

Spracúvané osobné údaje

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. bydlisko
 3. e-mailová adresa
 4. telefónne číslo
 5. údaje získané zo súborov cookies
 6. IP adresy
 7. IBAN spotrebiteľa – za účelom vracania príslušných čiastok v prípade reklamácie a/alebo

  odstúpenia od zmluvy

Údaje podľa bodov 1, 2, 3, 4 a 7 sa spracúvajú na základe čl. 6, ods. 1 písm. B) z GDPRa za účelom a plnením zmluvy na diaľku, ktorá bola uzavretá medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom v zmysle SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83 / EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, a za účelom jej uzavretia.

Údaje podľa bodov 1,3,4,5,6 sa spracúvajú za účelom marketingových činností na základe zákonného záujmu Spoločnosti a len na základe obdržania výslovného súhlasu k spracovaniu za účelom marketingových činností. Spomenutý súhlas sa poskytuje elektronickou cestou záznamom pri potvrdení objednávky. Súhlas poskytnutý podľa tohto nariadenia môže spotrebiteľ stiahnuť kedykoľvek emailom.

Keď spotrebiteľ výslovne dá súhlas v elektronickej forme k spracovaniu svojich osobných údajov za účelom marketingových činností, súhlasí tak, aby osobné údaje boli spracované za účelom ponuky tovaru a služieb spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu, telefonicky a/alebo prostredníctvom newslettera posielaným na e-mail, za účelom zisťovania záujmu o ponúkaný tovar, tak ako aj k uskutočňovaniu obchodných analýz, skúmaniu správania spotrebiteľov, čomu dávajú prednosť, a taktiež za účelom reklamy.

Spoločnosť nemá prístup k údajom na bankových kartách, ani k autentikačným údajom pri platení kreditnou alebo debetnou kartou a žiadnym spôsobom ich neregistruje ani neukladá.

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom marketingových činností na základe zákonného záujmu Spoločnosti a len na základe výslovného súhlasu k spracovaniu za účelom marketingových činností prostredníctvom použitia cookies. Spomenutý súhlas sa poskytuje elektronickou cestou záznamom na spodnom riadku na úvodnej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo v časti „Nastavenie cookies“. Súhlas poskytnutý touto formou môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek upravením nastavení v časti „Nastavenie cookies“.

Keď spotrebiteľ výslovne dá súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov za účelom marketingových činností prostredníctvom použitia cookies v elektronickej forme označením v dolnej lište na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo v menu „Nastavenia cookies“, súhlasí tak, aby údaje boli spracované za účelom sledovania jeho správania, čomu dáva prednosť, a taktiež za účelom reklamy.

Dôvod spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli: – poskytovať služby našim zákazníkov a prevádzkovať Portál;
– plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
– chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutej osoby:

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby bude, v závislosti od konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, splnenie zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba.

Aké osobné údaje spracúvame? Za akým účelom a na akom právnom základe? Ako dlho uchovávame osobné údaje?

O akú službu alebo situáciu ide?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Aký je účel spracovania OÚ?

Na akom právnom základe spracúvame OÚ

Ako dlho uchovávame OÚ

Návšteva webstránky www. mojoffice.online – súbory cookies

Pozri bod Súbory COOKIES

Pozri bod Súbory COOKIES

Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Pozri bod Súbory COOKIES

Starostlivosť o zákazníka – cenové ponuky a prenájom tovaru (predmetu nájmu)

Meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefónne číslo, špecifikácia tovaru (predmetu nájmu), dátum

Uzatváranie a plnenie zmlúv vrátane spracúvania a vytvárania objednávok, zmlúv, faktúr, dodacích listov,

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, 1 rok po zaslaní cenovej ponuky ak neprišlo k plneniu zmluvy

 

prenájmu, dátum reklamácie

styk s bankou, služby pre zákazníkov, atď..

Súvisiace predpisy: Občiansky, Obchodný zákonník a iné súvisiace predpisy.

 

Servis, prenájom náhradného tovaru

Meno a priezvisko,

ulica
mesto,
krajina,
telefónne
dátum prenájmu, špecifikácia tovaru (predmetu nájmu)

a

číslo, PSČ, e-mail, číslo,

Evidencia zákazníkov a nimi prenajatého tovaru, pre účely servisu a ponuky náhradného tovaru

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu

Účtovníctvo – pri predaji/ nákupe produktov a služieb

Meno a priezvisko,

adresa
pobytu
pobytu, obchodné meno, sídlo, IČO, číslo účtu, telefónne číslo, e-mail.

trvalého alebo resp.

Evidencia a spracovanie účtovných a daňových dokladov

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR.

Súvisiace predpisy: Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty.

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu alebo podľa zákona

Marketing – zasielanie produktových informácií, zasielanie newslettrov, súťaže

Meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefónne číslo, súčet hodnôt všetkých nájmov

Zasielanie marketingových ponúk – marketing (vrátane priameho marketingu) podpora predaja; newsletter; informácie o produktoch a novinkách prieskum spokojnosti; spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účel vyhodnotenia jej priebehu a

Súhlas dotknutej osoby alebo Oprávnený záujem prevádzkovateľa (oslovenie existujúcich a bývalých zákazníkov s rovnakou alebo obdobnou ponukou tovaru a služieb).

10 rokov odo dňa dodania posledného tovaru alebo služby alebo 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu

  

vyhlásenia výsledkov súťaže

  

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi.

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, číslo účtu, telefónne číslo, e- mail, evidencia udelených súhlasov

Plnenie si povinností podľa príslušných právnych predpisov.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Súvisiace predpisy: Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR.

10 rokov odo dňa dodania posledného tovaru alebo služby

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Niektoré osobné údaje poskytujeme našim partnerom alebo prijímateľom vyplývajúcim zo zákona. V týchto prípadoch sprístupňujeme údaje týmto príjemcom. Zároveň, Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

O akú službu alebo situáciu ide?

Aké kategórie osobných údajov poskytujeme tretím

Zoznam prijímateľov osobných údajov

Označenie tretej krajiny a organizácie pri prenose OÚ mimo
EHP

 

stranám, resp. prijímateľom?

 

Návšteva webstránky www. mojoffice.online – súbory cookies

Pozri bod Súbory COOKIES

Pozri bod Súbory COOKIES

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Starostlivosť o zákazníka – cenové ponuky a prenájom tovaru (predmetu nájmu)

Meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefónne číslo, špecifikácia tovaru (predmetu nájmu), dátum prenájmu, dátum reklamácie

Terézia Kmecová: IČO 52373746.

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Účtovníctvo – pri predaji/nákupe produktov a služieb

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, číslo účtu, telefónne číslo, e-mail.

Daňový úrad, Účtovná firma – právnická osoba

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Marketing – zasielanie produktových informácií, zasielanie newslettrov, súťaže

Meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefónne číslo, súčet hodnôt všetkých

nákupov

Subjekt vykonávajúci marketingové služby pre prevádzkovateľa.

Poskytovateľ služby Mailchimp.

USA – Poskytovateľ služby Mailchimp pre zasielanie newslettrov a pozvánok na firemné akcie (https://mailchimp.com/help/ about-mailchimp-the-eu- swiss-privacy-shield-and-the- gdpr/)

Doprava tovaru

Meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, telefónne číslo, e-mail, číslo dokladu totožnosti.

Doručovateľská spoločnosť HOPIN, s. r. o.

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Okrem vyššie uvedených osôb osobné údaje sprístupňujeme aj zamestnancom, orgánom verejnej moci, právnemu poradcovi alebo advokátovi, našim účtovným alebo daňovým poradcom, poskytovateľom serverového úložiska, poskytovateľom účtovného softvéru, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory prevádzkovateľa, spoločnosti HOSU, s. r. o., so sídlom Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 47 251 824, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aké sú Vaše práva pri ochrane osobných údajov?

Z Nariadenia respektíve zo zákona 18/2018 Z.z. Vám ako dotknutej osobe vyplývajú práva pri ochrane osobných údajov a my ich všetky rešpektujeme. Pre uplatnenie svojich práv nás kontaktujte ústne, písomne alebo elektronicky cez kontaktné údaje uvedené vyššie.

Subjekty osobných údajov majú tieto práva, vzťahujúce sa na ich osobné údaje:

 • –  právo na prístup;

 • –  právo na korekciu;

 • –  právo na prenos údajov;

 • –  právo zmazania (právo byť zabudnutý);

 • –  právo obmedziť spracovanie;

 • –  právo na namietanie voči spracovaniu osobných údajov;

 • –  právo na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom

 • –  právo subjektu, aby nebol objektom rozhodnutia, zakladajúceho sa jedine na automatizovanom

  spracovaní, vrátane profilovania.

  Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

  Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných .

  Súbory COOKIES

  Marketingové činnosti, spojené s analýzou správania spotrebiteľov a reklama na základe výslovného súhlasu a menovite v elektronickej forme označením v dolnej lište na domovskej stránke webovej stránky Spoločnosti alebo v menu „Nastavenia cookies“, z tejto Politiky sa uskutočňujú tiež prostredníctvom spracovania údajov, ktoré nedovoľujú identifikáciu fyzickej osoby (napr. meno, priezvisko, telefonické číslo, adresa atd.) a taktiež prostredníctvom aktivity spotrebiteľa cez príslušný browser za pomoci tzv. cookies alebo reklamných bannerov.

  Informácie obsahujú tieto údaje:
  1.udalosti v súvislosti s aktívnosťou stránok Spoločnosti (počet navštívených stránok, prehliadnuté výrobky, hľadanie na stránkach Spoločnosti);
  2.informácie spojené so zariadením spotrebiteľa (typ zariadenia, operačný systém a verzia);
  3.približná lokácia vytiahnutá z IP adresy;
  Tieto činnosti sa uskutočňujú prostredníctvom tzv. cookies, ktoré používa Spoločnosť alebo tretie strany, partneri Spoločnosti. Cookies sú malé balíčky informácií vysielané z webových stránok na browser spotrebiteľa a uchovávajú sa na jeho zariadení.
  Niektoré cookies webstránka potrebuje na svoje správne fungovanie – Potrebné cookies, niektoré používame aby sme zlepšili Váš zážitok pri návšteve nášho webu a hlavne, aby sme Vám ponúkli personalizovanú a tú najsprávnejšiu ponuku a zobrazenie informácií a produktov. Nastavenia cookies môžete upraviť v Cookies nastaveniach.

 

Ako používame súbory cookies?

Cookies používame, aby sme vám vedeli prispôsobiť obsah a reklamy, poskytnúť funkcie sociálnych médií a analyzovať návštevnosť. Informácie o používaní našej webovej stránky poskytujeme aj našim partnerom z oblasti sociálnych médií, reklamy a analytiky. Môžete si vybrať, ktoré cookies sú zapnuté, a ktoré nie.

Potrebné

Tieto súbory sú základným predpokladom pre prevádzku našich webových stránok. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie webových portálov a stránok prevádzkovateľa. Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Nepotrebné

Nepotrebné cookies (non-esential cookies), nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky, pričom pre ich povolenie je potrebné odkliknúť Váš súhlas.

Ide o tieto cookies:

Funkčné cookies Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o správaní používateľa. Umožňujú napríklad pamätať si vaše prihlasovacie údaje, zaistiť bezpečnosť týchto údajov a zaistiť konzistentnosť vzhľadu našich stránok. Tieto cookies sa po ukončení prezerania webu nevymažú. Analytické cookies: tieto súbory cookies nám umožňujú prostredníctvom služieb Google Analytics vylepšiť funkčnosť stránok sledovaním Vášho používania našej webovej stránky.

Cookies sociálnych médií: súbory cookies sociálnych médií ponúkajú možnosť pripojenia sa k Vašim sociálnym sieťam a zdieľania obsahu z našej webovej stránky prostredníctvom sociálnych médií (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Reklamné cookies: reklamné cookies zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú lepšie prispôsobiť reklamu Vašim záujmom, a to v rámci našich webových

stránok, ako aj mimo nich.

Ako kontrolovať súbory cookies

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu

prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame na účely dočasného zapamätania si údajov pri vypĺňaní formuláru na stránke. Na webových stránkach a portáloch prevádzkovateľa môže byť integrovaný aj obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že v našich stránkach je vložených obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy užívateľa na našich stránkach uložiť súbory cookies do prehliadača na koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú priamej kontrole prevádzkovateľa. Jedná sa napríklad o nástroje spoločnosti Google, využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov potrebných na efektívnu marketingovú komunikáciu prevádzkovateľa.

Nástroje od partnerov ako napr. Facebook, Twitter, Youtube a pod. Prevádzkovateľ nemá pod kontrolou a nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v cookies súboroch tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri – tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa prosím s o zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov.

Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá ochrany súkromia tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok.

Dokumenty–Všeobecné obchodné podmienky a Pravidlá ochrany súkromia tohto projektu sú zverejnené na doméne Projektu Prevádzkovateľa.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na doméne Projektu Prevádzkovateľa alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na doméne Projektu Prevádzkovateľa 21.05.2020.

Scroll to Top